Dr. Ariane Leendertz


 
Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung  
(MPIfG)
 
 
10/2018 bis 9/2019 Fellow am Historischen Kolleg (München)  
 
Kaulbachstr. 15  
80539 München  
 
ariane.leendertz@historischeskolleg.de

 


Dr. Ariane Leendertz - Homepage | http://www.mpifg.de/people/al/index_de.asp [Zuletzt geändert am 12.11.2008]